Zhuang Zhou, the Butterfly Philosopher

This is the most famous story of a Chinese philosopher, Zhuang Zhou:
  • English translated (source: wikipedia):
"Once upon a time, Zhuang Zhou dreamed he was a butterfly, a butterfly flitting about happily enjoying himself. He did not know that he was Zhou. Suddenly he awoke, and was palpably Zhou. He did not know whether he was Zhou, who had dreamed of being a butterfly, or a butterfly dreaming that he was Zhou. Now, there must be a difference between Zhou and the butterfly. This is called the transformation of things."

~Zhuang Zhou, "Zhuangzi" chapter 2, "On the Equality of Things".


  • Chinese:
"昔者庄周梦为蝴蝶,栩栩然蝴蝶也,自喻适志与,不知周也。俄然觉,则戚戚然周也。不知周之梦为蝴蝶与,蝴蝶之梦为周与?周与蝴蝶则必有分矣。此之谓物化。"

  • Chinese-Vietnamese translated (source: Trang Tử Nam Hoa Kinh, Nguyễn Duy Cần):
"Tích giả Trang Châu mộng vi hồ điệp, hủ hủ nhiên hồ điệp dã, tự dụ thích chí dữ bất tri Châu dã. Nga nhiên giác, tắc cừ cừ nhiên Châu dã. Bất tri Châu chi mộng vi hồ điệp dư? Hồ điệp chi mộng vi Châu dư? Châu dữ hồ điệp, tắc tất hữu phận hĩ. Thử chi vị vật hóa."

  • Vietnamese translated (source: Trang Tử Nam Hoa Kinh, Nguyễn Duy Cần):
"Xưa Trang Châu chiêm bao thấy mình là bướm, vui phận làm bướm, tự thấy thích chí, không còn biết có Châu nữa. Chợt tỉnh giấc, thì lại thấy mình là Châu. Không biết Châu chiêm bao là bướm, hay bướm chiêm bao là Châu? Châu và bướm ắt phải có tánh phận khác nhau. Đó gọi là vật hóa."
~Trang Tử, Nam Hoa Kinh chương 2, Tề Vật Luận.

Comments