Quote of the day

"Việc khó nhất trên đời không phải là giỏi lấy tiền của người khác để nhét đầy túi của mình, mà là giỏi dùng suy nghĩ của chính mình để nhét vào đầu người khác."

~Pinocchio, A Drama by SBS.